sanskrit shabd roop

Sanskrit Shabd Roop BALIKA बालिका Striling | संस्कृत शब्द रूप Balika स्त्रीलिंग

बालिका स्त्रीलिंग शब्द रूप की पूरी जानकारी  बालिका शब्द रूप संस्कृत Sanskrit Shabd Roop BALAK Striling : संस्कृत भाषा में बालिका के अनेक रूप होते हैं।…
birthday wishes in sanskrit

Happy Birthday wishes in Sanskrit | संस्कृत में जन्मदिनम् Best Status

Happy Birthday wishes in Sanskrit स्वत्यस्तु ते कुशल्मस्तु चिरयुरस्तु॥ विद्या विवेक कृति कौशल सिद्धिरस्तु ॥ ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु राष्ट्रभक्ति सदास्तु॥ वन्शः सदैव भवता हि सुदिप्तोस्तु ॥…
sanskrit shabd roop

Sanskrit Shabd Roop KIM कः (किम्)(क्या) Pulling | संस्कृत शब्द रूप पुल्लिंग

किम् (क्या) पुल्लिंग शब्द रूप की पूरी जानकारी  किम् शब्द रूप संस्कृत Sanskrit Shabd Roop KIM : संस्कृत भाषा में किम् के अनेक रूप होते हैं।…